�������


��������

������� ������� ������� ������������. ������� � ������� �������. ����� ��������.
I. ������� �����������.
II. ��������� ��������������� � ������.
III. �������� � ��������� ������� � ���������.
IV. ���� � ������� ���� � ���������.
V. ������� �����.
VI. ������� �����.II. ��������� ��������������� � ������


����������, ���������, ���������� �������:

�� �������������, ����������� � ������ ��������������� �������, � ������ ���������� ���������������, ��������������� �� ��������� ����� � ������� �������� ������� �� �����, ������ �������������� ������� ����� (� ������ ������ �� ������ � ����� � ��������� �� ���) � ���������; ������ ��������� ���������� � ������ �������. �� II ���. ��������� � ����� ������ ����� (� ��������������� �������� �������) ��������������� ��� ������ ������ (�������, �������), � ������ ����� - ��� ����������� ������������������ ������� ����������� � ��������� �����, ������������ � ��� ��� ����� ������������� (�������, ������, ���������). ������ �������� ����� ����, ����� ������� ���� - ������ � ���������, ����� � �����. ������ � ���������� ������ ������ ��������� ��������������� �� ��������� ��������� �������������. ������� ���������� ������� ���� �������� �������� ������������. ������� � ��������� ������� �� ������� ������ ���� �������������� �������������� ������, �� � ���� ������������ � ������. ���� ������ �������� � ��������� �� ��� �������, ��������� �������� ������� ��� ������ ���������� (������-��������), ������ ��������� (����������� � ��������, ���� ���������� ������ ��������� ����� ������ �� ������� �����-��������� � ������� �������) � ������ ���������� (�����, ��� ���� �������� �������� ����������).

������������� � ��������������� ���� ��� �������� �������� ������������� ����������� ����� �� ����, � ������������� ����� �������� � ���������� � ������������ � ������ ������ ����������� ��������� �������� ��������. ������ ������ � �������� ����, �������� ����, � ��� ����� ���������� ��������� �����, � ����� � ����� � �������� ����� ����������� ���� ��������� ����������� � ������.

� VIII-IV ���. ��������� ���������� ��������������� � �������� ������ ���������� ������� � ������� ��������� ������� �������������� ��������, �.�. �����������. ��� � IX�VIII ������������ �� �. �. ��������� �������� ������������ �����. � ����� �� �������� ������������ ������� � ����������, ��������� �� �������� �������� (VII ���.). ��������� ������� � ��������� ��������, ��������� �� ����������� �����. ��������� �� ���, � ��������� �������, �������� �������� �����, ��� ���������� �������� ���������������� �������� � ����������� ��������� ������������ ��������� �������� ������������� � �������������� ���������. � �������� ��� ��������� ������������: ���������� ��� ��� ������� �����. � VII-VI ���. ������������� ��������� ���������� ���� ������. � V-IV ���. � �������� ����� ��������� ������� � ��������� ��������.

������ � VI-IV ���. �������� ��������� �������������� ��������; ��������� �������, ��-��������, ������������ ���� �� ��������� ������ ����� ��������� ������� � ���-���-������ �, ����������� �� �����, �������������� ��������� ����� �������� ����������. � IV ���. ������ ���� �������� ����������� ��������� ������� - � �������� ������� �������� ����������������� ������� (������ ��������), ������������ �������������� � �����������; � ������� ����� ������� �.�. �������� ������, ��� �������; � ����������������� ������ ������� �.�. �������� ������ (������ ���������, �������, ������� ������ � ��.), � ��������������� - �������� �.�. ��������������� ��������� ��������� - ������ ���������� ������ ������������ ������), ������� �� - �������� �.�. ���������������� ��������� ��������� (������ ������, ��������� ������ ����������� � ������; ������������� ������������� ������� ��� ���� ������ � I ���. ����� ���).

� ����� IV - ������ III ���. �� �. �. ��������� ��������� ��� �������� ������ �������� � ��������. ��������� ������ (������� �������) ��������� �� ������� ������, � ������ - � ������ �����������, �������� ������ ����������� � ����� � ������� ����������� (�������� ���� �� ����). ������������� ���������������� ��������: ����� ���������������� ������ ���������� � �����, � ������ ���������������� � ���������, �������� � �������� ����������, � �� ����� ��� ������ �������� � ������ � ���������� ��������� �������������. �� ������ ������������ �� ����� ���������������� ����� ������������� ����� ���������, �� ������ ���, ��� �������� � ������ - ����� �.�. ������-������� (�� ������������ - ������ ������; ������ ������� ������� �� ��� ����������� �����). �����-������ ��� ��.2400 �. ���� �������� ������� ��� �� ����� ������.

��� �������� ����� ��������� � ���������: ��� �� ������� ����������������� �������� ��� �������� ��������� ���� ��������, �� ������ ������������ ������, ���� (���-��� ������). �������� ������������ ����� ��� ��������� �� ������ ���� (����. ��������). ��������, ����� � ����� ������������� �� �������������������� �����, ����������� ��������� ����� �������� ����, � �� ����� ��� ���������� � ������ ������, ����� ������������ ����� �������� �������, � ����������� ��������������� �������, ��������� ���������� � ������-��������� ������� (������� ������� ��� ��������� ����������), ������������� ���������� ��� ������ ���� ���������� ������ ������� ������� � ��������� �� ������� - ����� - �� ��������, � ���� ��������������� ������ ������� ��������� ����, �������� � �������� ������� ������� �����-��������� - �����. ���������-����� � ������������ ���������� ������� �������� ��� ����� ������������������� ���� ����� ��� ������� ���������� � ��������� �������. ���� ��� ����� � ����� � ���������� �������� � ����� ���������.

� �������� III ���. �� �.�. �� ���������� ������-��������� ������ ����������� ��� ���� ����� �������� �������, ��������� ������������ ��� ���������� �������� � ���������. �� ����������� ������������ ��������, ������, ����� �������.

� ���������� ��������� � ����� � ��������� ���������� ������ �������� � ����������� ������������, ������ ����� �����������; � ����� ������� ���������� ��� ���������� �������������� ������ � ������� ���������� ��������������� (III ���. �� �.�.). � ��� ����� �� ����������������� ��������� ��������� �������� ������ ������� ������� (����������� �������� ������ ���������� ���������) � ���������� ���� (��������������� ���� VI), ��� � ��. (��. XXIX�XXVIII ��. �� �. �.). ��-��������, ������������ � �������� ����� ����������� ������� ���������� � ��������� ��������, ��� ��������� (��������� ��� ������������ ������� �� ����, �� ����������� ������ � �����. � ������ �� �������� ������ � �� ���������, ��� �� ����������������� ����, �������� ����������� ���. ��-�������� �� �� ����� ������� ��� �������, �.�. ������).

� ���������� ������� ���������� ��� ���������� �������������� � ������������ ������, ��� ����� �� ������� ������� ����� ��������, �� �������� � ��������� ���� �������������� ��������� ��������, � �������������� ������ �� �������� ����������. � ����� � �������� III ���. ��� ��������� ������������ ����������� � ������� �����������, �������� ������ ������������ ����� �����������. ��� ������ ������ ��� ������������ � ���������� ������� ������.

����������� �������� ������������ ��������� �������, �������������� � ������-�����������, � �������� ���������� �������� ���������� � � ������� ������. ���, � �������������� ������ ������� ��� � ����� IV � ������ ����� III ����������� �� �. �. ��� ����, ��������������� �� ������� ���������, � � XXVIII�XXIV ��. �� �. �. ����� � ��� ��������� ������ � �������� ����������, ���������� ������� ��������������� � ��������, ��� ��������������� � ����������� ���������� ����������� ������.

� �������� ����� ��� � ����� IV ���. �������� ������ �������� �������������� ��������� ����. � �������� III ����������� �� �. �. ��� ������������ � ������� ��������� ����� � ���������� � 20�30 ���. �������. � XXV�XXIV ��. �� �. �. ���� ���� ������� �������� �����������, ������������� ��� ����� ������ � ����������� �������������� ����� � �������������� � ���� �� ������� ������� � �������� ������� ������� �����������, ����������� ��������� �, ������, ������ ������ �������� �������. ��������� � ���� ����� ���� ����� ������������� ������ ��������. � XXIII �. ���� ���������� �������� ���������� ��������� ����� - �������, � ����� ����������, ������������ �� � �������� �� ����. �������������, ��� III �������� ��� ���� ������������ ��� �����, �� �� ���������� �������� ������ � �������.

� ���������� ����� ���� ������������ ����� �������� ������� ����������� �� ����� � �����, ��� ������� ����������� ���������������� �������. � ����������, �� ���� ������� ���� �������� ��������, ��������� ������������ ��������� � ���������� ����.

��������� ������� ��������� � III ����������� �� �. �. ��������� �������, ������������ ��������� ��� �������������� ������� (�������, ���������, ����� � ��.), � ������ �� ����������� � ��� ��� ���������� ���������� ������� ����������. � �������� III ���. ���� ��� �������� ��������� ������ ������ ���������� �������.

������ ��������������� �������� ����� � ������� ����������� ��������� � ����������� ���������� ����� ��������� ������� (������ ����� XXII �. �� �.�.) ������� ��������� ������ ���� � ���������� �������� � ������� ����������� ���� ��������� �� ������� �������� - � ������-������� - ��������, � ��� - ������. � �������� XXII �. �� �. �. ����� ������ ������� �������-����� ���� �������� �������, � ������ - ����� ������� ����������� � ������ �����, ������������� ������� �������������. ������ ������ �� ������ ��������� ���� ������������� ����������� �������� ������� - ������ ��� ������� (������), � � ����� ����� ��������, ��� �������, ��� ���� ��������� �������������. �� ����� �������, �������, �������� �� ����� ����� �������� ����� � �������, ��� � XXI �. �������� �������� �����. � XXI �. ��� ����� � ����� ����� ������ ��������� � ������ ������ � ���� ������ III �������� ���.


��������� ��������������� �� II ���. �� �.�:

�� ������ �������� XXI �. �� �. �. ���������� ������� ���������� ������-������� �� �������� ������� � ������: ���� �� ��� ������������ �� �����������, ������� � �������� ������� ���, ������ ����� � ����� �������� �� ���� �����-��������� � ������ �������� ����� � ����������. � ����� ������� ���������� ��� ���������� ��������������� ������ ������� ���������� ��������������� (XX-XVI ��.). �������� ����� ������� ������ �������� �� ���������������� ���������� (�������� � ��������, ��������� ��������� � ��.), �������� ��� ������ ��� ������������ ���������� � ������������ ��������� �������� � �������-����������, ������������ � ����� ��������� ������� �������� � ������������� ����������. ���������� ���������� ������ ���������, ������ ����� ����. �������� ����� ���, � ������ � ���� � ������� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ����������� ��� ������� ����������������� �����������. ���� ���� ��������� ��������� � ������ ���������� �������, � ��� ��������� ��������� ������������ �������.

� ����� XIX �. �� �. �. ���� �� ��������� ����� ��������� ������� ������� ������� �����������, ��������� ��� ��������� �����. �����, � ������� � ����� (������, ����. �����) ������������� ���������� ����� �� ��������� ����� �� ������� �������������� �������� ����������� ����� � �������� ����� ������.

� ����� XVIII - ������ XVII ��. �� �. �. ����� ��� ��������� ��������������� � ������ �� �� �������� ������� ��������, ������ ������������� � ��� ����� �� ������� ������������ ����������. �������� ������ ������� (� ����������� � �� ������ ��������� ������������ ������) �������� ����� � ����� ���������. � ���� ������ ����������, �������������� ��� ������������, �� ����� � � ����� ��������� �������� ��� ���������� ���������� �����������, ������������� ���������� ��������� ����� � ���� (������ ���� ����� ���������, �. �. �����-����), ��-��������, �������������� ���������� ������. � ��������, ������ ����� � ���� ������������, � �������� � �������� � ����, ������� ������������ ��������� ������������ ���. � XVII �. �� �. �., �������� �� ���� ����������� ������, ��� ��� ����� ��������� ������ ������ � ��������� ���� ������� � ��������� ������. �������� �������� ���������� ���������� ������� ���� ������ � ������ � ���� � ������� � ����� ���������, �� ����������� �� ���������� ����� ������� ���������� ������ ����������, ���������� � ��������� ��������� ������ ���� (������ �� �������� ������), � �����, ��-��������, ������� � ������� �����-��������� � ����������� ������� ��������� ����� ������ �� �������. �� ������ ��� �������� ����� (������ ����������� ����������������� �� ������� ���������) ��. 1600 �. �����������, ����� ���������� ����, �����.

� �������� XVI �. � ����������, � �������� ���� ������ � ��������� ��������������� ������� ������: ��������� � ����� ����� � ��������� �������� �� ������ � �������� �������� ������� ��� ������ ����������� ������� ������ I (���������� ����������� ���������� ���������, �� ��� ��������� ���� �� ����������-���� ����������� �� ����� ������ �� I ����������� �� �. �.), � � �������� ����� �������� ������ ������� ��������� ������� ������������������� ��������, � ������ ��� �������� ��� ��������� ������ ������������� ���� �������� ����������� �������. ����� �������, � ����� XVI �. �� �. �. ��������� ��������������� ��������� �������� ����� ������� � �������. ���� ��������������� ���������, � ����� �������� ������������� �������� � ����������� � ������ �������� (� ���������, �������� ������������ ��������� ������ �����������) ��������� �������� ��������� �����������  ����� - (����� XVI�XII ��. �� �. �.) � �������������� ������ ������� �����-���������. ������ ��� �������� ��������� ������ ����� ����������� ������� ����� ������� � ������� �� ������������� �������� ��� ��������� ����������������. ������ �������� �� ������������� ���������� ������ ����� ������, ���������, ��� �� �������� �� ����� ���������� �� �������, �� ���������� � � ���������. ������� ���, � ����� XV �. ������� ������� ������������ � ������� ������� ���������� ��������������� �� ������������ �������� ����� � ���������� ����� ����� � ���������. � ������ �������, � �������� XV �. �� �. �. ��������������� ������� �������� � ����������� ��������� �������� ������������� �����. � ����� � ������� �������� XIV �. �� �. �. �������� ���� ������������ ��������� � �������, � ������ � ������� ����������� ���� ��������� ����������������. � ����� ������� ���������� ���������� � ���� �� ������� ����� ������������ � ������ ��-�� �������� ���������� ������� � �������� ��� ������� � ������ ���� ������� �����-���������, �������� � ���� ������ �� �������� ����� ���� ������� � ���������� ��������. ����� ������ ��� ������������� ���������� ������ ����-������ ������� ����������� ������ � �������� ������, � ������ ��������� ��� �������� � ��������� � ������������ �������� ��.

� ����� ������� ������������ �������� ��������� � � ���������� ������� ��������� �������. ��� ��. 1400 �. �� �. �. �� ��������� ���� ������� ������� �����-������, ������������ ��� ������ ���������� �����. ����������, ������������ ����������� ��������, ��������� ��������� ����� � ������������ � ������� ����� �����, ��������� ����� ��������, ����������� ���� ����� (������ ��������� ������, �������� ����������� ��-�� ����, �� ���� �������). � ��� � �������� ��������������� �������.

� ������ �������, � �������� XIV �. �� �. �. ��������� ���������-������ (�������), ������ �� ���� � ������-��������� ������, ��������� �� ������-����� � �������� ��������� ����� � ������ �������� �������, ���������� �� ������� �����. �������� ������������ � ���� �������������, ���� �� ��� ��� �������, ������� ����� ��������� �� ���-�����, � ��������� � ����������. � 1300 �. �� �. �. ����� ��� �������������� �� �������� ��������� ����� � ����, �����, ���� � ������� (������ ��� � � ������� � ��� �� �������� ����, ��������� � � ���������). ����������� �������� ��������� ������ ������������ � �������������� ��������������� ������ � �������, � ����� ���� ����������������� ��� ���������� � ��������� ����� XIV �. �� �. �. ������ ������� ����� ������������ ��� ������ �� �� � ������ ����������� � ������ ������ �� �� ������ ������.

����� ����� �����-���������� ���� � ������ ����� XIII �. �� �. �., ���������� �������, ��� � �������� ������ �����, ����� ��������� ������ ���������� ��������������� ������� �����. ������� ����� �����, ������� ����� � ������, ��������� ������. ����� �������, ������ � ��������� � ��������� (������������ ������ ���������� ���� ����� ������� �������������� ������� ��� �������������� ������� �������). �������� �������-������������ ����� ������� �������� ������, ������ �������� �������� � ���������, ������� � ����� �����, ����������, � ����� ���������� ��������. � ������ ������ ������ �������, ���������� ���������� �������. ������ ��������� ������� ��������� � ����� ������ � ����� � �����������. �������� ��������� � ������� �������� ������ ��������, ��� ���� �������� � �������� ����� ������ ��������� - ����� � ��������. ��� ��������� ��������� ������ �������� �� ��� ��������: 1) ����� ������ ������ � �����������-���������, ���� ������� ��������� �����������; 2) �������� ����� � ������������ ����, ���������� �� ���� ��������� ������. ������ �� ��� ��������� ���� �������� ������ � ��������� �� �������� ����� � �������� �������; 3) ����� ������� ����� �����, �� ������� ����� ����� � �������� �� ������ �������� �����. ��� ���� ������������ �����������, ���������� ���� ����� � ����� � �������, � �������� ������� ����, ���������-����� (������). �� ������� ������ ����� ������� � ������� ��������������� ���������� ����� ����� � ���������, ������������, ��� � � ���������, ���������. ����� � ����������� ������ ����� ���� ����. ����������� ������ ���������� ����� ��������� ��������� ������� �� �������� � ���������, � ����� ���� - ������� ����� �����.


��������������� ��������� XII-XI ��:

� ������ XII �. �� �. �. ��������� ��������������� ������������ ���������� �������-������������ ������� (��� ���������� ������� �����). �� ������ ��������� � ������� �������� ��� � ����� XIII �. (������ ������� �� ���� � ������), � ����� ���������� ������ ����� �����������-������� (�������� � �������) � ������ ������ ��������� ��������� � ����������� ����� (������� � ������ ������, �������� � ������� � ����� ������, ��������� � ������ ����� �������������), ������ ���-�������� ����� ���� � �������, ���������� �� ��������� ���������������. ��� ���������� ����, ��������, ���� ������� (��� ������ ������������ ����� ��� �������������), ���������� ����������� ������ � ������, �������� ����� � ��� �, �������, ������ �� ������ (��.1180 �.), ��, ����������� ����������, ����� �� ��������� ���������. ����� ���������, ��������� ��������� � ������ ����� ������������� (�. �. ��������; �������, � ������� �������� ��� ���� ������������ ������������� �������) �������� ��� ���������� ������������ ������������. ������ ��� ������� �������� � ���� �������� ���������. �� �� ����� ���������� ���� �������� ����������.

����� ��� ������ III ����������� ���������� ������ ��� ���������� ���������� ���������������, � �������� �������� � ��������� �������� ��������� �������� ����� � ���������� ����� � ���-������ ����� ���� ��� ����� ������� (�������, � ����� XII �. ��� ������� ��������� �� �������, ��� ���������� ��������������� �������). ���������� � ����������� ������ ��� � XII �. �� �. �. ����� ����������, � ������ ���������� �� ���� ������ � ���������� ��� (����� ���� ��� ��������� ����� ��������� ����������� �����������).

� ��������� ��� �������� ������������ ����������� ��������� ����, ���������� � ����� XIII �. ��������� ��������. ��� ���� ���� � 1220 �. ����������� ���������� �������� �����������, ��������� �� ��������� �, ��������, ���������. ������ ������ ������ ���������� ��� ������ ����� � ������, � � ����� XIII �., ����� ��� ������ �������� ����� ����� XIX ��������, �������� ������ � ������ ����� ���������� ����-���������� �����, ��� ���������� � ��������������� �������� �� ������ �� ������. � ������� ��� ���������� ��������������� ������� ������ XIII�XII ��. �� �. �. ����������� ������ �������������� (��-��������, ��� ������������ ���������� � ��������������� ��������� ���������� �� ������), � ��. 1170 �. ����� ��������� � ��������� ��-�� ������� � ��������� ������������ �� �����. ������������ ��������������� �������� ��������� ����� � ����� ���������� ������������ ����� ������ � �������, ����������� �� ����� ������� � ����, � ��������� � ��������� � � ������� �������. ���� �� ����, ��� ����� �������� ���� ����� ���������� ��������� XIV-XIII ��. ����� ������� ����-����, ���� ��� ������� ��������� �����, ������������ � ����� �� �������� ����������-����, � �������� ��� ������� ��� ������ ����������� ������� ��� � �������� ������ ������ ���������� ����-�����������.

� XII �. �� �. �. �� ������ �������� ������� ������� ���������� ��� ������������ ���� � ������� ��������� (� �������� �������� ������ ��������, ��� �������� ���� ����������, �� ���� ���������������, ���� �� ����������� ����� �������������, � �������������: �� ��� ���������� ������� � ��� �������� �� ����� �����) ������� ������������ ������������� �� ���������� ��������� ��� ���� ���������� ������. �������� ����� � �������� (������) �������� ���������� �������, ����������� ���������� �����������, � � ������ ����� ��������� �����. ����� ������� � ��� �����, ����������, ����� ������� ��������� �������� (� ��� ����� ����� ���������� ���� - ����).

� ����� XII �. �� �.�. ������ ������ � ���� ������� � ��������, � � ��������� ����������� ��������� (������ ����� ������� ������� ���������) �������������� ������������ ��� ���������� ������� ����������� ����������� ��������� ��������������� (� ���������, �������� ����, ���������� �� ������� ��������� ������). ��. 1100 �. �� �. �. �������� ���� �������� ������� ����� ����� � �������� ������, �������� � �� �� ����� ��������� ������� ������� � ������� � ����� (�����, ����. �����), � ����� ��������� ���������� �� ������ �������, �� ��������, ������ � ���������� ��������.

������������, �� ������ XII-XI ��. ������������� I ����������� �� �������� ����� �������� �������������� ������� ����� � �������, ��� ��� ���������� ��� � �����. ������ ����������� ������ ����� ��������� ���������: ������ ����� ����� �� ������ �������� - �������� XI �. ��������� �� ����� � ����� � �������, ����� ������������ ����� ����������������� ����� � �������� ���������������� ������ (�� ���� ������ �������� ����������� ����������, � X �. ���� �� ����������� ���� �������). � �������� XI �. ����� ������������ ������ ���������� �������.

�������� � �� �� �����, ����� �������� XI �. �� �. �. ��� �������� ���� ����� � ������ ������, ��������� ��� ��������������� ������� � �������� �������� (� ����� �������� �����������)�. � ����� ��� �������� ����-��������� ��������.

� ������ XI �. �� �. �. ����� ������������ ������� ��������� �����������, ������������ � ����������� ������, � ������, � ������������ ����������. ����������� ��������� ������� ������������������ ���� ������������� � �������������. � ������ � �������������� ����������� ��������� ������� ������������ ��� ������ ����������, ����������� ���� ��� ������������ ��������� ���������. ������ �� ���, �����, ����������� ������� ������� ������ ����� �������, �. �. ������������ �������������� ���������� (����� XI �. �� �. �.); ��� ������, ����������� ������� ������ ���� ��������� ���������� �������� ��������� ������ ������� ������������� ������������. ������ ���� �������� ����� ������ ������� ����� � ��������������, �, �������� �������������� ��������� �� ����������� ��� �������, �������� � �����. �� ������ XI �. ������� ���� ������ ������� ������������� �� ������� ������ ��� ��� ����� ������� - ��������� ������ ������, �������� � ��������� �����, � ������� ������ ���� � ���� ���� ����� ��� ���������, � ��������� �� ������� �����������, � ������� � ���� � ������� ��.

��� � ���������� ����������� ���������� �������������� ����� ����� ���������� ���������������: �������������� ������� �������� �����, ���������� - � ������ � �� ��� �����, ����-��������� ������� �� ���������, ������� � �������� � ���������, ���������� �����-�� ������� �������� ����� �����, ���� � ���� - � ����������.


��������� ��������������� � ������ �������� I ���. �� �.�.:

����-��������� ������� ��������� ������������ ������������� �������� � ��������� ����� ���������������. ���������� �������� ��� �������� ��� ���� ������� (������, 969�936 ��. �� �. �.), ���������� ���������������� ��������� ������� ����������� ��� ����������� �������. �� ������� ������ ��������������� ����� �������� ����� ���������. �� ������� ���� ��������� ������ ����� �������� ���� ������ �������. ��� ��� ������ ������������ ������������� � ��������� �������� ����. ������������, ��� � ՗IX ��. �� �.�. ����-��������� ���� �� ���� �� ����� ����� �� ��������. ��� �� �������� ���� ���������� �� ������� ����.

� IX �. ��������� ���� ������� ������� �� ������. ��������� ������� (� 879 �.) ������� ��������� ���� � ���������� �����������, �� ���� ��� ������ ��������� ��������������� (� �.�. ��������), ��� ��������� ����� ����� ����������� �������, ����� ������, ���������� �������� (823).

���� ���������� � ������������ �������������� ���������, ��� �������� ��������������� � ����� ������� ������ � ��������������. �������������� ��������� �����������, � � ����� IX �. �� �.�. - ������� ������ � ���� ����������.

������� ������ ������� � ���, ����� � ���� � �������� �� ���� ���������� ��������, ������������ ���������� � ����������� ������ � ������, � ��������� � �� ������. ��-�������� ��������� � ������ � �������� ���, �� ��������� �������� ����������� ����� ����������� ������� (��������� ������ �� ����, ������ � ���������� ������� �� ������). ��� ��� ���� ��������, ����������� ����� ����� ������������ � �������, ��� ����� �������� �����, ����� ������� �� � ����. ������� � ������ ����� ��������, �������� �������, ������� ������, �� �������� ����� ����� ����������, � ��������� � ����� ������. ����� ����� ������������ � �������, � �� ���������� � ���������� � �������� ������������, � ������, ��� ��� �������� ����������, � �� �������, ��� �� ������������ ��� �������. �����-������������� ����������� �� ���� - ��������� �� ���� �������������� ����. ��� �������� � � �����-���������.

����� ���������� ���������� ����� �� ������ ����� ������ ����� ��������� ������� (����-������), �������������� �� ��������� � ������������ ��������. ��� ��������� ��������� �� �������� ������������, ���������� �� ���� ������� ������ ������������ ������ � ���������� �������� �������� ������������� ��������, ����������������� �� ������� ���������� � ���. ���� ������� ����� ������ ���-����� ���� ���� ���� (����-�����), ���������������� ������ ����� ���������� �����, �������������� ��� �� �������� ����� �����.

� �������� IX �. ������ ������ �������� ���� � ������ � ������������ ����������� ��������������� II � ����������� III �� ������. � 853 �. ��������, ������������� ��������� ���������� II � ����������� ����� ������, �������� � ����� ��� ������� 120-�������� ����� �����������. ������, ��� � 841 �. ��������� ���� ������� � ������� �����. �� �� ���� ����� ���. ������ �� ������ VIII �. ������� �������� �������� ��������� ���������������, �� �� ����� ����������� �����.

�� ������ �������� IX �. �� �. �. ��������� ���� �������� III ������� ������������� ���������� �������, ������ � ����� ��������� � ������� ���� �� �����. �� ��������� ����� ����� ���� ���������� ���������� ��������������� �������� ��� �������� �������, ������ ������������� ������� ����������� ������� - ������ �� ������ - ������� � ������� ��������� ��������. ���������� ������� ������ ��� � 796 �. ������� � ��������� � ������� ���� ����������� ����� ���������� III, ����������� ����� �������� ���������� ������. ��� ���������� III ������� �������������� ��� ��������� ���������������, �� ��� � ������ VIII �., ������� ��� ������� ������, ��������� ������ ��� �������� � ������ �� �������.

� ������� ����� (��. 1010� 970 �. �� �. �.) �������� �������� �������� ���������������� ������������� ������-��������������� ��������. ��� ��� ��� ����������� ���������, ������� �������� ������ �������. ��� ������ ��������������� �������, �� ����� �������� ����� ��������� ��������. ��� ���� ���� ������� ����� ��� ��������� ������� �� ���������-���������� � �������� (������ �����, ������� �����, �������������� ���� � ����� ��� � XII �.) � �����������. � ����� ������������ ���� ����� �����, ��-��������, ������� ��������������� ��������������� ������� �� ������� �� �����, � �������� �������, �� �� ���� ����������� �� ���� �������, � � ����� ��� �������, ���� � ����� �����������, ������������ ����� ������� � ���������� ��������������� � ���������� �������� ����������, ������������� ����������, �������� � ������������� �������.

���������� ������ ���� ��� ������� ��� ������� (��. 970�930 ��. �� �. �.). �������� ����������� ��� �� ��������, ���������� �������������� � ������������ ������ � ��������� ������� ���� ������������ ������������, �������� � ������. � ���������������� ������� ��� ������������� � ���������� ��������, ������������ �� ���������� �������� ������� �������� � ������������ ������������ �������, ����������� ��� �������. �� ������� ����� ����� ������ � ������� ����� �� ����������-�������� ����������, ����������� ������������� � ����� �� �������������� � ���������� �������� ����������� ����� ����. ������� ������ ��������������� � ������� ����������� ����������. �������, ���� �����, ����� �� ������ ������������ ������� ����, ����� ���� ������������ �����, ��� �������� ������� � ����� ����� ������� ��� ������������� ����� ���������. ����������� ���� 10 �������� ����������� ������ ������ �� ������ �������� ���������� �� ���������� � ���������� ������ �������, ��������� �������� ���������. �������� ��� ��������� ������� (� IX �. �� �. �.) ���� ����� ���������� ����� �������. �� �������� ����������, ��� ������� �������� ������, ����������� �������� �������, �� ��� �������� �������. ��� ������� ������� ��� ��������� ���������� � ��������� ������������� ������� �� ������� ����� ������������ �����������, � �� ���������� ���� � ������, �� ��������� ����� ����� �������� ������������ (��� ��� ����� ����������� - �������� ��������� � �������� IX �. � ��� ��������� II ����������� - ���� ��������� � ������ �������� VIII �.; � ����� ������� �������� ������ ��������� �������� ��� ���� ���������� � �����������).

����������� ������ ������� ����� �������������� ������: ������ ������ ����� 926 �. �������� ��������������� ����� � ���������, ������� � �������� � �������, � �����. ������ ���������� � ��� ������� ��� ������� ����� �� ���������� �����������, � � ������ �� ���� ��� �� ����� ������ � ������.

� ����� ����������� ��������� � ������ ������ ��������������� �������� ���������� ������ � ������ �������. ��� � � ����������� ������� �������, ���������� � ��������� � ������������ ���� �����������������, � ����������������� �������� ������ �������� I ����������� �� �. �. ����� ����������� ������������������� ��������� � ������� ������������. ���� ������� ��� ��� �� ���� �������� �����������, ������� ��������� � ������������ ��������� ���������� ��� �������� ������, ��� � �� ���� ������������ �������������� � �������� �������-�������� ���������. �� � ������ ��������� � ������������ ��������� � �����, ��������� � ����������� ������� ����������. �������� ����� ��������������-��������� ������������� � �� �������� �������������� ������ �����. ������������ ������ ��� �������� �����: ���� � ���� ������ ����� ����������� ����������� ����� (�� ������������� � ���� �� �������). �������� �������, ���������� � ������� ����, � ����� ����� ���������������� �����, ��������� ����������, ��������� ������ �������� �������������, ������ ����� ��������.

��������� VIII�VI ��. ��������� ������ ��������, �� ������� �������� ��������� ��������� ������: 1) �������� ������������ (�������� � ������); 2) ��������� ������������ (����� � ���������������� �������); 3) ��� ���������� ����� ����� � �������� ����� ���������� ���������. ��� ������� ��������� �������� � ������� ���� ������� � ��������� � ������� ������; 4) ��������� (��������� � ���������), ������������ � ������. �� ����� ������ ������� ���������� �������� ������ ���� � ��������� ��������, ����� ������� ��� ����������. ������� �������� ������������ ����������� ����� ������� ����������, � ��� �������������� ��� ����� �����, ��� � �������� ��������� ��� ��������� ����� � ����������� �� �������� �������� ������������, �� ���� ������� ���������� ���������� �������� ������� �� �������� ���� ���������. ������ ��������� � ������� ���������� �������� ��������� � ����� �������� ��������, ���������� ������� � ��������������� ������� ������������. ��� ����� ������������ �������� � �����, ��������� �� �������� ������� ��������.

�� �������� �������� ��������� ����������� ������������� �������������� � �������, ����������-��������� ���������������, ����������� �������������� ������� ������ � ������� ������ � ���������� �, �������, ���������� ���������� ����������. ��� ������� ������, ������������ ���� ����������� � ���������, ������ �� ��������� �� ������������ ���������������� � ��� ��� ���� ������� ��������� ����� ������� ������, ��� ��� ����������, ��� ������ �������� ��������� � ������������� ��������. ��� ����� ������� ���� ������ ���� ������ ������: ���������� ������ ��������� ���� � ��������� ���������� ��������� �� �������� ���������� ������ ���� ������������ (���� �� �� ������ ����� � ��� �� ������). �������� �������������� ���� ������� ���� (�������� IX �. �� �.�.) ����������� � ���� �������� ������������ �����, � ������ ������ ����������� ������ ������ ��������������� ���������. �� ���� ��������������� ����� ������� ������������ ������ � ���������� � ��� �������������� ������ ������ ������� ���� ����� � ������� ����� � ������������� � ����� ������ ��� ���������� ���������� ���������. ���������� �� � ���, ��� ����� ���� ���������� �� ������������� ���������� ����� �������� �������������� ��������� � ����������-��������� ������ � ��������� ����������� ��������� ������ ����� �� ������������������� ������. ����������� ������������� ��������� ���������� ������� � ������ ��������� ������.

� �� �� ����� ���������� ������������ ����������-���������� �������� ���������� ������ �����������-�������������� ��������� � ������������ ��������� VIII�VI ��. �� �. �. ��������, ������ ������������� ������ ���������� �������� ������������, �� ������� �������� ������� � ������� � ���������� � ����� ���������� �������. ������ ��� ���������� ��������� ���� ��� ������������ ����������� � �������������� ��������, ��������� ����� � ������ ������� ��� �������� ���������������� ������������ ���������� ������� ������ � ����������� �� ��� ���� ���� ������. � ����� ������ ��������� ��������� �������� ���� � ������, �������� ������� ���� ������������ ������ ������� �� ��������� ������� � ���������� ���������������� � ��������� ���� ��� � ��������� ����. ���� ������������ ���������, ����������� ������������ ���� �������� � �����, � ��� ������ ������������� ��������, ����������� ����� � ����� ����� ����� ��������� ������������ �����, ������������� �� �� �������������� ���� (����������) � ���������������� �������� � ����������� ���� ��������� ��������. �� ���� ���� ���������� ������������ ��������� ������������� ������������ ����� ����������� �������� �������� �������, � ��� ����� ���������������. ������ ������� �� ���� �� ������� �� �� ����������� � ������� � ����� ������� ����������������. ��������� �������������� � ���� ��������� ������ �������� �����������, ����������������� �������� ���������������� ��������. � �������� �������� ������������ �������������� ����� ��������, ������, �������� ������� �����, ��� ����� ��� ������������ ��������� ��������, ��-��������, ��������� �������������� ������� �� ����������.


��������� ��������������� �� ������ �������� - �������� I ���. �� �.�.:

� �������� VIII �. �� �. �. � �������� ����� ������ ��������� ������, �� ������ ��� ��������� �������, ����������� ��� �������������� III. � 743-740 ������������� �������� �������� ����� (�������� �� ���������� �� 717 �., ����� � ����������� ��������� ��� ��������� ��������) � �������, � 734-732 ������������ ��������� ������� � ������� ����� ������� � �������� ��������, ������� ������� � �����. ������� ������� �� ������ �������������� ���������� �� ������� ������� ����������� �����, ����� ������� (725-722 ��.) � ������ �������� ������������ ������� ����������� � �������� ����������� ����������. ������� ���������� ��������� � ����������� ���� �� �������������� ����� ������������ ����������, ��������� ����� �������� ���������. �����, ����������� ���� �� ������� � 704 �., ���� ��������� � ���������� ����������� ������� ����������� � 701 �. ��������� ������������� ���������� ������� ���������: �� ��� ��� ��� ���� ��� ������� �������� ����������� ����. ���������� ������� ������ ��������� ������������ � 701 �. ������� � ���������� �� ���� ���� ������ ����������� �������, ����� ����������� ���. ����-��������� ������� � ���������� ���������� ��������� ������������.

������������� ��������� ������ �� �������� ����� ����������� ��������, � ��� ����� �� ����� � ��������� (���. 630-�), ���������� ����������� ������ � �������. ��� ��� ���������� ������������ �������������, � ��������������� ���� ������ ����� ���, ����� � ������. �����, ���� ����� (640�609 �.), �� ������ ������ ����� �������, �� � ����������� � ��� ��� ����� ����� ������� ������ � ��������. ��������, �� ����� �������, ��������� ����� ������ �������� � ����� ������ �� �������, ������ � 616 �. ���������� ������ �������� � ����������� �������� ���������� ������ ���������. ��� �� ����� ���������� ��������� ���� �������. ������� ����� ����� VII - ������ VI �. ��������� �� ������ ����� ����, � ������� ����� ������, �������� ������� �� �������, � ��������, ����� ����� �� ��������. ����� ��� ���� ����� �� �. �.) ������� ���� ����������������� � ����������� �� ����� � ����� �� ���� ����������� ��������.

��� �����, � 622 �., ����� ���������� ��������� ���������. ������� ������, �� ���� �� ������� ����� ���������� � ������������ �����������, ������ ������� ������� ���������� ���. ���� ���������, ��� � ������������� ����� ��� ��������� ������� ���� ����� �������� ������� ������� ������� ������, ��������� ���������� � ������������� ������. ��� ��������� ������������� ���������� ���� ���������� ��������� ���� �������, ����� ������ ����, ��� ������ ��������� ���; ��� ������, ����� ������ ���� ���� ��������� (������ ������ ������������ ������� � ����������� ������ - � ����� � ����������� ���������� ������������� ������� - �� ������� �������).

����� ������ ������� ��������� ��������������� ����� ������� ������� ����� ������� � ����������. � 609 �. ������ ���� II �����, �������� �������� ������� � ���������, ���������� ��������������� ���� � ���� �������� ������, ����� �� �����, ������ � ���� ����� � ����� ��� ������� � �������� ����� �������� ��� ��������� ������. ���������� ������, ��� ���������� ����, ������� � ������ ����� � 587 �., ���������� ���������� � ���������� ����� � ���������� ������ ��� ������� ���������, � ����� � ����������� ������������ ����������� ��� ���� ��������� ����������������. �� ������ ����������� ������ ������� ������ (539 �.) ��������������� �������� ����������� ��������� �� ������, � � V �. ��������� ��������������� �������� �������-����������� ����� � �������� � ���������� � ��� ������ ����������-�������� ���������, ���������� �� ������� ������� ������������� �������� (�������, ����������� �� ���������� ��� �� ���� ���������� ��������). ������������� ���� ��������� ��������� ������������ �������� ������ ��� ����� �������� �������, ��������� ��������� �������.


�������� � ������� ���������� ���������������:

������� ���������� ����������� ������� ����� ������� ���� �������� ����������� ������, � �������� �������� ��� ����������� �������� ����. �� II ����������� �� �. �. � ��������� �������-������������ ���������� ��������������� ��� ����������� ������ �������� ������������ ������ ������������, ���������� ��� ���������, ������������ � �������� ������� ������������ ������� � ��� ����� ����� �������, ��� ������������ ����������� � ������ � �� ������� ������, ������� ����� �������� ��-�������. �� II ����������� �� �. �. � ����� ��������� �������� ������ ����������� ���� (��� ���������� �������������), ������� ����� 100 ������. � XV�XII ��. �� �. �. � ������� ������������ ����������� ������� �� �������� ������. �������� ����������� �������� �������� ����������� �������. ���������� ����� �������� (������������ ������������ � ���������� ����������� �������) ������� ����������� ��������� ������ ����������, ��� ����� �������� �������� ��� �������� �������� � ������������.

��� ������� ���������� �������������� ���������� ���� ������������� ������� ���������� � ���������� � ������������� ���������� � �������� ����������, �����-���� �������������� ����������. ��� �������� �������� � �������� II ���. ���������������� ���������������� ��� � ����� ������������ �� �������, �� �������� ��� ���� ����-����� (�������� �����), �� �� ��� (���) ��������� ��� ������ ���� (����� - ��������� ��������� �������� ������� �� �������� II ���.), � ��� - ����� ���� ������ (������-������, ������� ������������� �� ������ ����� � �������� �� ������ �������� II ���.). ���������� ������, �������, ���������� � ������ ������ � �������� ������ ���� ������������� � �������� ������������ (�����������) ���������. � ������ ������ ��������� ������ ����� ������� ���-�����������, ������������ ������ ������ �� �������� - ���� (�������) ��� �� (���), ������ ����� (������, ������� � �����), � � ���� � �������� (����� ������). ���� ����� ��� ���� ��������� ����������. ��� ��� �� ������ ������������� ������ �������������������� ����� � ������� �� (��) � ����. ������� �������� ���� ����� ����� ����������� ������ ������ (���������), �� ���� ������ ����� ���������� ��� �������, ��� ��������������� ������-����������� �����. ������� ���������������, � ������� �� �����, � �����, � �� �������.

��������������� ������� �� ������ ����� �� ���������� �� ������ ���������������� �������, � ��� ����� ������������. ������� ������������� ����� ���������� � ������ XIII �. �������� ����, �� ���� - ������� �������� �������� ����� � ����� ���������, ������� ����� � ����, ���������� �� ����� ����������� �����. ���� ����� �� ������ ����������, �� � ��������, � ��� ����� �� ��������������� ������.

�������� ������� ���� ������� ��������� ������� (������, �. �. ������� ��������) ������ � ��� �����-������������ (� �� ����� ��� � �� ������� ����� ������ ������ � ��� �� ����-����������� ��������� ����������� � �����������, �������� ������ ������������� �� ��� ��������� ������������ ������ ������ � �����, ������� ��� ������� ����� � ������������, ���� ��� �� ����������� ������). ������ �� ���� ��������� ������������� ������������� �������, �������� �������, ��� ����������, ������� � ����� ������ � ������������ �������������� ������������ ����������.

��� � � ������ ����������� �������� I ����������� �� �.�. (��������, ������������) ��������� � ���� � ������ �������� ����� ������ ������ �������� (������ ��������� ����� ��� �����������) � ������ ����������� � ������ (� ���������, ������� ����� �������� ����������� �������, ������ ������ � ����������� ������ �������). � ������ ��� ����� ����, ������ ��������� ��� ������, � ������� ������������� ������ ����� ������� ��������� ���������� ����������� ������ ������� ������: �������, �������������� �����, ��������������� ������� ��-�� ������� � ���������, � ������. � ���������������� ��������� ������������ ���������� � ���� ���� ������������� �����: � ����� ������� ���� �� ������������ ���� �� ����������, �� ��������������, �� ����������, �� ���������, �� ������������ ���������� ������� �������������, ��� ��� ������ �������. ������ ���������, ��� ������� � ����� � ��� ����������� ����� �����, ������� � ������������ �� �� ������ ������������ �������, ����� � �����. ���� ����� ��������� �� ����������� ���� ������, �� �� �������� �� ���������� (����� ��� ��, ��� ������������ ������). �������� ��������, ���������� ������ ������� �� ���� � ���������� ����� �����, �� �����. ���� ������ ���������� ��������� ��� ���������� ������������� ������, ��� ��� ���������� ��������. ��� ��� ��� �������, ��� �� �� �� �����. � ������� �� ����� ������, ������� �������� � ������� � ����� �� ��� ���������� ����� ����������� �����������, � ��� �������������� ���������� ���� ����, ������� �� ���������� ������ ��������� ���� �� ���� ������� �����������. �������, ����������� ������������� �������������� ���� ������� �� ������������ �� ���������� ������, ��� ��� ����� ��������, ����������� � ���������� (��������������� ��������� ������: ��� �������� ����� ����������� ������ ����, ��-�� ���������� ���������� ��������� � ��� �����������). ������ ������� �� ������� ������� �������������� ������ ��������������, � ������ ������ ������� ����� ��������� �������� ���� � ������ �������. ������� ��� ������ �����������, ���������� �� ������ - ����������, ������� ����������� ��������� ��������� ������ ����� ������� � ������������. � �������������� ������� ����� ������ � ����� ����������� ���� � ��� ��������� � �������� ������� ����������� � ������ ����� ������� ���������� �� ������ ������� � �����������, ������� ��������� ��� ������� �� ����� ���� (����, ������������ �� ������� ������, ��������������� ��������� ��� ����, ���������� ��������, ����� �������� �� ����� ��������� �� �����): �� �� ������������ � ������� � ��������� ���� � �����������, ��� ����� ������������� ��� ���� ��������, �� ��� �� �� ������!� ���� ����� - �� ���������� ���, � ����������� ������ ���� (� ������ ����) ������ �������������� � �������� � ����������� ��� ������� ���������� �������� �� ��� ����� � �������������� ������ ��������� � ����������� ��� �����.

��������������� ���������� �������� � �������� � ��� ������������ ����, � ����� ��������� �� ������. ���� ��� ����� �������� ��-�������� ������ (� ������ ������ �����, ���������������� ������� � �����������). ��������� ������� (�����) ����� ��������� ��������� � ������ �������, ������ ������ ������������ ������. ���� ���� �������, ���������������� � V�III ��. �� �. �., ����������� ����������� ��������� �������� � ����������� ��� �� ��� ����������� ��������� ��������� � �������������. �� ��������, ������������ ������������� � ������ �������� I ����������� �� �. �., �� ������� �� ��� �������: ������� (��� �� ������� � ����������� ��������, ��������������� ����), �������� � ���������, ������ �� ������� �������� ������ ������� ������� � ���������. ����������� �������� �������������� � ���������������� ���� ��������� ���������������� �������� � ������������� ����, ����� ������ � ���������������� ��������� ������ (� ��� ����� �������) � ���������. ������ �� ���� �������� �������� ��������������� ���� ��� ����������� �� �������� �������. ���, ������� � ���������� �������������, �����, �� �����, ���������� �� ����������� ��������, ��� ���� ���� �������� ������� ���� �����, �� ��� ���� ��� ����� ���������� ���������� ��� ����, � ������� - ����-����� ������. �������������� ���� ��� �� ����� ���������� ������� ����� ������������ ���, ��������� ���� ����� � ����-������, � ����-����� - � �����, �������� ��� ��������. ������� � ������, ���������� ��� �����, ����� ������� � ������ �� �� �������-�������, � � ��� - �� ������-�������� ����� �����������.

������������ ����� ������������ ���������� ��������� ������������ � ����������������� ��������� �����������, ���������� ������ ��������������� � ��������������� ������������ �������� (������� ��������� � ��.). ����������� ������������ ��������� � ����� VII��������� V �. �� �.�. � ������ �������� ������ ������������ �������������� �������� VIII�VI ��. �� �. �. (�����, �������, ��������� � ��.) ��� ��������������� ��. � ��� ��������� �� ��������� � ������� ����������� ������������� ����� (������ ������, �����, �������, ����� � ��.), ���������� ������� ������� ������ XII�V ��. �� �. �. � ������ ��������� �� �������������� ��������� �� ���������� � ����������� � ����; ������ �������� ����, ������ ��������������� �� (� ���������������� �������������� ������������� ������������� � ����������� ����� ������� �������� �������, ��� ������������ ������������� �������, ���������� �� ��� ������ ��������). ���������� ��� ������������� ���� ��������� � �������� �������� � ��������������� �������� ��������� ����� � ������� ������� �������. ��������� �� ��� �� ������ ���� ����� �������������� �������� ������������� ����������� ��������� ������������ ������. ���������� ����������� �������� ����� �������� � ���������������� ��������, ����������� � ��������������. ��������� ���� �� �����, � ����� ������������� ����� ����, ������������ ���������������� ��������, ��� � ������ ���������� �������� ����� �����. �������, ������ ��������� �������� ������� ��������� ��������� �� ����� � ������� ������������. ���� ������ � ������������ ��������� ������, ��������� ��� ����� ���������� �������� (������ ������), � ����������� �����-������, ����������� ���� ������ � ������� ��� ���� ��������������� ���������� ������ ������� �������, � ����������� � �����, ����� ������������ ������������� ����������� �������� (�����������), ���� �������������� � ��� � �������������� �� ���� � �����, ���������������� ���� (������ ����), ����, �������, ������ ��������� �� �� �������. ������� ����� �������� ����������� ������ �������� I ����������� �� �. �., � ��������� �� ��� ���� ���������� � ������������ ���� ����� ������������ ���������.

������ ����� ����� ������� ����������� ���������� ��������������� ����������. ������ ������������ ������ � ��� ������ ������ ��-�� ����� ������������ ���������� (������������� ��� ���� ���������� � ������������� ��������������); �������� ��������� ����������� ��� ��� ����� �������� � ��� ���� �������� ���� ���������� �������, � ��� ����� ������. �� ��� ���� ������ ����� ���� ��������������� � ����� ������ ���������� ������������ � ���� ��������� �����.


������ � I ���. �� �.�.:

� ������� ��������� ������� �� ��������� ����� �� �����, � C������� ����� � ����������� (XI-X ��.), � �������� ������ ����������� ������������ �������� ����������, � � ��� ���� ����� ����������� ������� ������������ �������� � ������� ���������� ����������� ������� ���� ������� - ���������� ������, ��� �.�. ��������������� ������� (���� �� �� ������ � ������ ������������ �������), � �������� ����� (������� ����������� �������������, ������� ����� ���������������� ����� � �������� �������), ������������� � ������ � ������ � XIV �. � ���� �� �������������� � ����������� ��������� �������������� �������� ������������ ������, ���������� �� ������ ����������� ������ � �������������� ���� �� ��������������� �������, �������� ������� - �� ������ �� �� ������, � ����������� ��������� ���������� - � �������� �� ���������� �����. ������ ��������������� ������� ����� - ����� �������� � ������ - ��������� �������� ����� ���������� ������, � �� ����� ��� ����������� �������� ����������������������� ������ � ������� I ���. �� �.�. ���� ��������� � ����, ���� ������� �� ������� (��� ��� ��������� � ����� �������� ���������� �������� �������). ������������� ������, ������� � X �. �� �.�., � ��������� ������ �������� I ���. ��� ����� ������� �������� ������� � ����� �� ����� (��� � �� ������ ������� ���������) �� �������.

� ����� � ����������������� ������ �������� ��������� �������� ��������� ������: ������� �������� ����� (�����, �.�. ������ � ������ ������ ������ � ���. I ���. �� �.�.), ���������� � ������� ����� �� ������������� �����, ����� � ������� (��������� � ������ VI �. �� �.�. �������� ���� �� ����� ������� ������� ���� � ��������� �������������� ����������� �������), �������������� � �������� ��� ����� � ��. � VI-V ��. �� �.� ������� �������� ������� �������� �������� ������ ��������, �������� ������� ������� � ������� ����� ������� �����������. � IV-III ��. �� �.�. ����� ������������ ������� ������������ ��������� ����� � ���� � ������ ������, �������������� ��� ����� � ���������� �������� ����� � ����������� ������� ������� ������� ���������. ����� ������������ ����� ��� ����� ����������� ��������� � �������� � ����� �������� �������� ��������� (����������, �������, ���������������� ���������, ������� � �����). �������, � ���������, �������� ���������� � ����� � � 106 �. �� �.�. ������������� ����������� �������.

�� ��� ����������� ����������� � XI-VIII ��. �� �.�. ��������� �������������� ����������� ���������������� �������: �����, �������� �������������� ���� (�������������� ��� ���������� "������ �������", ��. 950 �� �.�. ������ ��������� � �������� ��������), �������, ����� � ���������. �� ������������ ����� �� ������������ ������� � ����� ������ � ���������� ������, ������������� ���. (���. II �. �� �.�.), �� ��������� ����� ������������� ��� ����� ������. ��� ������������� ����� ����� ������ ���������� ��������� �������������� ����� � ��������� ������ ��������� �����, �������� ��������, �������� ��������� � ��� ����. ��������� ��� ��������� ������ �������������� ������������ � ���������� (������������, �������������� � ������ ����� � �����) ������� �������������������. ����� ��������� ������ ���� ���������������� � ��������� ������ �� ��������. ��� �������� �������� ���� �����, �� ������� ���� � ������������ ����������� ����. �������� ������� ��������� ���������� ��������� ��������, �������������� �������� ������������, ���� ���� ��������������. ������ �������������� ������ � ���� ������������ �������������� ���������� - ����������, ��������� ����� ������ � ���������� ������������, ������������� �� �������������� ������� �����, � �������� ��������� ������ � ���������. ������������� ����� ���������, � ������� ������ � ��� ��������, �������� ��������� ������� ������.

�������������� ���������������� ������� ������ � �������� ������� ��������; ����� ������������� ���������� ������ (��� � � ������� ������). ������ ��������� ������� � ���� ������������ ��������� � �����������. �������� ���������� ���� ����� �� ���, ������ (����, ������ ��������) � ������ (��� ����� � ����������, �������� ���������� ����) � ��������, � ����� ������ ���, ��������� � ������ �������� ��� ������� �������. � ����� ������ ��������� �����, � �������� ����� �������� �� ��������� - � ����������, ������������� �� ��������������.


���������� ���� ������ �� ������
(c) ���� ��������, 2006. ��� ����������� ������ �����������.